شعرخوانی دکتر علی موسوی گرمارودی
بیدل خوانی استاد ژاله علو
آنونس بنیاد بیدل
بخشی از سخنرانی هادی سعیدی کیاسری در نشست رسانه ای چهارمین عرس بیدل
صحبت های هادی سعیدی کیاسری در آیین گشایش بنیاد
صحبت های آیت الله محمدی گلپایگانی در آیین گشایش بنیاد
صحبت های استاد امیرخانی در آیین گشایش بنیاد