X

  • ثبت نام اساتیدو کارشناسان ادبی
  • عضویت در بنیاد بیدل
  • ثبت و معرفی مقالات ادبی
  • ثبت و معرفی پایان نامه های ادبی

آثار بیدل، مشحون از معانی بلند و اندیشه های نابی است که می تواند راهگشای بسیاری از نادانسته ها و جهالتهای انسان امروز باشد. حکیمان و دانایان، حقیقت هستی را معنایی می‌دانند که وجود انسان به خاطر تحقق آن تعین یافته است. هم ایشان در نسبت با کثرت فرهنگ‌ها و دیدگاه‌ها، معنا را فصل‌الخطاب و عنصر وحدت هستی می‌دانند. ظهور این معنا در اکثر فرهنگ‌ها لباس شعر به خود می‌پوشد. دوام و بقا و شور و شکوه و شکفتگی زبان‌ها در گرو شعر است و شاعران فرشتگان نگهبان زبان و شعور و مرزبانان وطن معنوی و فرهنگی ملت‌ها هستند.

فرم عضویت

آثار بیدل، مشحون از معانی بلند و اندیشه های نابی است که می تواند راهگشای بسیاری از نادانسته ها و جهالتهای انسان امروز باشد. حکیمان و دانایان، حقیقت هستی را معنایی می‌دانند که وجود انسان به خاطر تحقق آن تعین یافته است. هم ایشان در نسبت با کثرت فرهنگ‌ها و دیدگاه‌ها، معنا را فصل‌الخطاب و عنصر وحدت هستی می‌دانند. ظهور این معنا در اکثر فرهنگ‌ها لباس شعر به خود می‌پوشد. دوام و بقا و شور و شکوه و شکفتگی زبان‌ها در گرو شعر است و شاعران فرشتگان نگهبان زبان و شعور و مرزبانان وطن معنوی و فرهنگی ملت‌ها هستند.

فرم عضویت

آثار بیدل، مشحون از معانی بلند و اندیشه های نابی است که می تواند راهگشای بسیاری از نادانسته ها و جهالتهای انسان امروز باشد. حکیمان و دانایان، حقیقت هستی را معنایی می‌دانند که وجود انسان به خاطر تحقق آن تعین یافته است. هم ایشان در نسبت با کثرت فرهنگ‌ها و دیدگاه‌ها، معنا را فصل‌الخطاب و عنصر وحدت هستی می‌دانند. ظهور این معنا در اکثر فرهنگ‌ها لباس شعر به خود می‌پوشد. دوام و بقا و شور و شکوه و شکفتگی زبان‌ها در گرو شعر است و شاعران فرشتگان نگهبان زبان و شعور و مرزبانان وطن معنوی و فرهنگی ملت‌ها هستند.

فرم عضویت

آثار بیدل، مشحون از معانی بلند و اندیشه های نابی است که می تواند راهگشای بسیاری از نادانسته ها و جهالتهای انسان امروز باشد. حکیمان و دانایان، حقیقت هستی را معنایی می‌دانند که وجود انسان به خاطر تحقق آن تعین یافته است. هم ایشان در نسبت با کثرت فرهنگ‌ها و دیدگاه‌ها، معنا را فصل‌الخطاب و عنصر وحدت هستی می‌دانند. ظهور این معنا در اکثر فرهنگ‌ها لباس شعر به خود می‌پوشد. دوام و بقا و شور و شکوه و شکفتگی زبان‌ها در گرو شعر است و شاعران فرشتگان نگهبان زبان و شعور و مرزبانان وطن معنوی و فرهنگی ملت‌ها هستند.

فرم عضویت