• آدرس : تهران. میدان هفتم تیر. خیابان مفتح جنوبی. رو به روی ورزشگاه شهید شیرودی. خیابان اردلان. پلاک 25
  • تلفن :6-88837774
  • تلگرام: در تلگرام به ما بپیوندید
  • info@bonyadbidel.ir :ایمیل