X

کتابخانه

 

کتاب جهان بیدل، نوشته سید محمد حسینی فطرت


ناشر: موسسه انتشارات عرفان

سید محمد حسینی فطرت، اندیشه های بیدل را رستاخیر آفرین می داند و در گفتاری درباره نیاز زمانه ما به بیدل و اندیشه های او، به زمانه ارتباطات و انفجار اطلاعات و هویت چهل تکه اشاره می کند. نویسنده معتقد است که طرح اندیشه های فلسفی تجربه و تعالیم عرفانی شخصیت هایی چون بیدل اگر با خرد و اندیشه همراه گردد انسان را از چند پارگی شخصیت با در اختیار قرار دادن نوعی از معرفت می تواند نجات دهد.
در عصری که پست مدرنیسم اندیشه غالب آن است، تصاویر و نمادها بی بنیادند و روایت ها در هم شکسته. در چنین اوضاع و احوالی، نظم اخلاقی و غیراقتدارگرا که بتواند شالوده جامعه را حفظ کند، همانا آگاهی از عرفان و تساهل ناشی از آن است.
بی تردید حکمت و عرفان پلی میان فرهنگها، ادیان و مذاهب است زیرا عرفان تمایل و خواسته روح بشر برای دستیابی به وحدتی با الوهیت است.
در این میانه، آثار بیدل، همه قیامت عقل و عشق و محشر و اندیشه های والای بشری است. بیدل با زبانی رسا و معجزه آسا، آثار سوء جهل، اوهام، خرافات، تقلید، تعصب، ظلم و فساد را به تصویر کشیده است.
بیدل نفسم کارگه حشر معانی است
چون نفخه صور قیامت کلماتم
کتاب جهان بیدل؛ شامل مقدمه و درآمدی نسبتاً طولانی و شش فصل است. در 3 مقدمه مجزای کتاب که حیدری وجودی، سید حسن اخلاق و محمد یوسف سیمگر قلمی کرده اند، اشاراتی به تخلص بیدل، عرس بیدل، درس آموزی های بیدل، انسان شناسی بیدل، زندگی نامه بیدل، جایگاه بیدل در مزار شریف، و بیدل شناسی در هند و ایران و آمریکا شده است.
مولف در شش بخش به موضوعاتی از قبیل معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، دیدگاه های اجتماعی بیدل، بیدل، معنویت و انسان امروزی بیدل و سنت هند و بارقه هایی از سلوک بیدل پرداخته است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:
هستی در عین اینکه تجلیات حضرت حق است از نظر بیدل می توان آن را دو گونه دید. در حال «شهود اطلاق» که عالم وحدت نامیده می شود و در حال «شهود تقید» که عالم کثرت نامیده می شود. جهان وحدت جهان ثبات بیرنگی و نور است و جهان کثرت مملو از انقلابات و اختلاف رنگها و نو به نو شدن هاست. در حال شهود اطلاق، همه اشیاء یکی ست. در حال شهود تقید هر چه خودش است. به عبارت بیدل، در حال شهود تقید: موج و کف را عین دریا گفتنت انصاف نیست... یعنی موج موج است و کف کف و دریا هم دریا. اما در حال شهود اطلاق : صد بحر و هزار موج و کف یک گهر است.
  


کتاب انسان در نگارستان شعر بیدل،نوشته دکتر اسدالله حبیب


بر خیال خلد بیدل زاهدان را نازهاست

لیک ازین غافل کزین ویرانه آدم رفته است

برشی از کتاب « انسان در نگارستان شعر بیدل» نوشته دکتر اسدالله حبیب :
بیدل در سال 1079 ازدواج کرد و برای داشتن درآمدی ثابت به خدمت سپاه گروید. چنانکه خود نوشته است: ناچار متتبع سنت آبا گردید و به طریقة سپاه گروید.(چهار عنصر 166)
وی در سپاه شاهزاده محمداعظم به خدمتگزاری آغاز کرد و به زودی قرار نوشتة خوشگو در سفینه اش، به منصب پانصدی و داروغگی کوفته گر خانه امتیاز یافت.
مدت خدمتگزاری بیدل را در آن سپاه از 1080 تا 1083 می توان گمان برد. زیرا پس از 1083 او را در اکبرآباد با افلاس و گرسنگی دست و گریبان می یابیم. سبب ترک خدمت در سپاه محمد اعظم شاه را خوشگو، رسیدن به جذبه می نویسد و بعض تذکره نویسان نوشته اند که شاهزاده خواسته تا مدیحه ای برایش بسراید که گویا بیدل عذر آورده و ترک ملازمت کرده است.