X

سبک بیدل ویژگی خاص شعر بیدل است

سبک بیدل ویژگی خاص شعر بیدل است

پروفسور عبدالنبی ستارزاده، نویسنده و استاد دانشگاه تاجیکستان، با ابراز خرسندی از حضور در چهارمین عرس بین المللی بیدل دهلوی، در مراسم افتتاحیه گفت:

آثار و افکار بیدل دهلوی در خراسان و ماوراء النهر از جمله افغانستان و تاجیکستان نفوذ فوق العاده ای داشته است و مکتبی بنام مکتب بیدلی یا رویه بیدلی در این کشورها بوجود آمده است. از شاگردان مکتب بیدل می خواهم نام چند نفر را ذکر کنم: شمس الدین شاهین- نقیب خان طغرل احراری – ادا – حیرت - ظفرخان جوهری - شوخی خجندی و...
چند نکته درباره اسلوب بیدلی
در ادبیات فارسی تاجیکی در سده های میانه سه سبک وجود داشت: سبک خراسانی، عراقی و هندی
نظرات مختلفی راجع به این تقسیم بندی وجود دارد. در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز همین تقسیم بندی معمولی برای سبک ها رعایت می شود. لیکن کوشش هایی برای تحقیق سبک های بیدلی یا سبک های ادبی فارسی تاجیکستان انجام شده مثل تحقیق شرق شناس معروف در مسکو آقای محمدنوری عثمان اف و از پژوهشگران معاصر تاجیکستان آقایان سدری سعدی و سبحان امیر از نگاه نو نظریه هایی به سبک بیدلی داشته اند.
سبک بیدل، ویژگی خاص شعر بیدل
معمولا سبک بیدل را سبک مشکلی می دانند. بعضی از بیدل شناسان این مورد را نقص شعر بیدل می دانند،
اما بنده این را یک ویژگی خاص شعر بیدل و پیروان آن می دانم. نظر بیدل به جامعه همه طرفه است و تمام دور و برش را با زیر و بم بررسی می کند.
بیدل و پیروانش خدمات زیادی را به ادبیات فارسی تاجیک کرده اند
بیدل و پیروانش سطح تصویر و معنی آفرینی را در ادبیات فارسی تاجیک بالاتر برده اند. بالاتر به این معنی که نظرشان از جانب و سبک دیگری است. آنها واسطه های تصویر و صنایع بدیعی سنتی و معمولی در شعرمان را تغییر دادند. اصول تصویر تا قبل از شعر بیدل تک بعدی بود.
سبک شعری، تنها استفاده از صنایع بدیع و واسطه های تصویر نیست. سبک به چگونگی بینش شاعر نیز وابسته است. درصورتیکه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و دکتر سیروس شمیسا در رساله هایشان شعرها و اسلوب بیدل را تنها از نظر عناصر زبانی بررسی کردند. البته دکتر شفیعی کدکنی گفت که شعر بیدل معماری نو است و برای درک آن باید آمادگی داشت.
پروفسور ستارزاده در انتهای سخنانش گفت: کوشش های زیادی برای شناخت سبک بیدل صورت گرفته است اما هنوز به درجه مطلوب نرسیده است.

 

 

Related

Share

Post a Comment