X

همه ما باید زبان فارسی را پاس بداریم

همه ما باید زبان فارسی را پاس بداریم

محمود صلاحی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در اختتامیه چهارمین عرس بیدل گفت: هنر و ادبیات در وحدت حوزه تمدنی زبان فارسی اهمیت دارد.
حضور شخصیت‌ها و چهره‌های بزرگ زبان فارسی که از کشورهای مختلف در این کنگره حضور یافته اند به خوبی نشان می‌دهد که زبان فارسی می‌تواند همه را دور هم گرد آورد.
همه ما باید زبان فارسی را پاس بداریم
وی ادامه داد: همان گونه که مقام معظم رهبری ایران هم فرمودند همه باید زبان فارسی را پاس بداریم و حضور بیدل شناسان از کشورهای مختلف در عرس بیدل نشان از این پاسداشت است.
صلاحی تصریح کرد: بیدل دهلوی هزاران دلداده دارد و بخوبی می بینیم که شعر این شاعر بزرگ زبان فارسی چگونه همه ما را به دور هم جمع کرده است.

 

 

Related

Share

Post a Comment