X

امضاي قرارداد همكاري ميان "بنياد بیدل دهلوی"  و "انستيتو غالب" در هند

امضاي قرارداد همكاري ميان "بنياد بیدل دهلوی"  و "انستيتو غالب" در هند

به گزارش روابط عمومی بنیاد بیدل، بنیاد بیدل دهلوی و انستیو غالب در هند، برای همکاری و تعامل بیشتر، در محل ساختمان این انستیتو و آکادمی غالب، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

انتشار آثار و انجام پژوهشهای مشترک در حوزه ی زبان و ادبیات فارسی ، انتشار کتاب های مشترک ، نمونه هایی از آثار فارسی دیروز و امروز ادبیات فارسی، برگزاری همایشهای مشترک بویژه همکاری در برگزاری عرس بین المللی بیدل در ایران و هند، اعزام گروهها و هیئت های تخصصی ادبی اعم از شاعران و نویسندگان و نسخه پژوهان، و سرانجام اعطای بورس های کوتاه مدت دانش افزایی به استادان و دانشجویان برتر به طور متقابل ، بخشی از مفاد این تفاهم نامه همکاری است که در محل ساختمان انستیتو و آکادمی غالب دهلوی از سوی هادی سعیدی کیاسری رییس بنیاد بیدل و پروفسور صدیق الرحمن قدوانی ریاست عالیه انستیتو غالب، به امضاء رسیده است.

این نخستین مجموعه فرهنگی و ایرانی است که به طور رسمی همکاری خود را با چنین مرکز بزرگ و مهمی در شبه قاره هند آغاز کرده است. همزمان با برگزاری چهارمین عرس بین المللی بیدل در تهران چندین تفاهم نامه همکاری با هدف شناسایی و انتشار میراث مکتوب فارسی برون مرز میان بنیاد بیدل دهلوی و شماری از دانشگاه ها و مراکز فرهنگی تخصصی در کشور های مختلف و بویژه شبه قاره هند و آسیای میانه امضاء شده بود. از این جمله می توان به تفاهم نامه همکاری بنیاد بیدل با دانشگاه پنجاب پاکستان و بنیاد فارسی هند و بخش فارسی دانشگاه دهلی اشاره کرد.

Related

Share

Post a Comment