X

 فراخوان پنجمین کنگره بین المللی عرس بیدل

 فراخوان پنجمین کنگره بین المللی عرس بیدل

عرس بین المللی بیدل دهلوی «میعاد همدلی و هم‌افزایی استادان و خادمان ایرانی و غیر ایرانی زبان و ادب فارسی است که نقد گرامی عمر و ودیعۀ خداداد استعداد را وقف بازشناسی، معرفی و احیای میراث جهانگیر فارسی کرده، نویافته‌های ارجمند خویش را در این مجلس محتشم به محکّ نقد ونظر صیرفیان صاحب اهلیت و انصاف از گوشه و کنار عالم می برند.
«پنجمین عرس بین المللی بیدل دهلوی» به همت بنیاد بیدل و با همکاری کانون ادبیات ایران روزهای 22 و 23 آذر ماه 1396 برابر با 13 و 14 دسامبر 2017 در تهران برگزار خواهد شد.
عرس پنجم نیز همچون عرس های پیشین، عرصه‌ای سزاوار برای عرضه داشت آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای ادبی،فرهنگی و علمی استادان و پژوهشگران در زمینۀ بیدل‌شناسی به طور خاص و میراث فارسی برون‌مرز به طور عام است. پژوهشگران و اندیشمندان گرامی می‌توانند ثمرۀ مطالعات و تحقیقات خود را در یکی از زمینه‌های اعالم شده و در قالب مقاالت علمی و آکادمیک به دبیرخانۀ «پنجمین عرس بین‌المللی بیدل دهلوی» ارسال فرمایند.


محورهای موضوعی:


الف- شخصیت، آثار و افکار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی:
- شخصیت تاریخی و سوانح زندگی بیدل و خاندان او
- مناسبات بیدل و همروزگارانش (ربارها، حاکمان، امیران و بزرگان، شخصیتهای علمی و ادبی وعرفانی)
- تأثیرپذیری بیدل از شاعران و عارفان متقدم و معاصر خود
- نقد و تحلیل ادبی آثار منظوم و منثور بیدل
- بیدل و میراث ادیان، مذاهب و مکاتب فکری و معرفتی
- زیباییشناسی و سبکشناسی آثار منظوم و منثور بیدل
- تجلی اندیشهها و آموزه‌های دینی، کالمی و عرفانی در آثار بیدل
- بررسی آثار بیدل از منظر مطالعات دستوری و زبانی
- بررسی انتقادی تصحیح و شرح آثار بیدل از آغاز تا امروز
- اثرگذاری آثار و افکار بیدل بر شاعران و اندیشه‌ورزان پس از او
- بیدل و پیشنهادهای تازه برای شعر امروز فارسی
- بیدل و پرسش‌های بنیادین انسان در نسبت با زندگی و مرگ، مبدأ و معاد، هستی و نیستی
- انسان از دیدگاه بیدل
- بررسی تطبیقی آثار و افکار بیدل با سخنوران و متفکران دیگر (پیشینیان، معاصران و پسینیان)
- بیدل و تقریب مذاهب و ادیان
- بیدل و حکمت و فلسفه
- ظرفیتهای داستانی و نمایشی آثار بیدل
- بررسی آثار بیدل از منظر مطالعات بینارشته‌ای (جامعه شناسی، روانشناسی، علوم اجتماعی و هنرهای زیبا)
- نقد و بررسی ترجمه‌های آثار بیدل
- بیدل‌شناسی در روزگار ما
- بیدل و دغدغه‌های انسان امروز
- عشق و نفرت از دیدگاه بیدل
- بیدل، پیام آور صلح جهانی


ب- میراث جهانی زبان و ادب فارسی:


- نقش و جایگاه سبک هندی در تعالی و ترقی ادبیات فارسی
- بازشناسی و معرفی آثار و افکار فارسی‌سرایان هندی الصل
- معرفی کتب مرجع، تذکره‌ها، لغتنامه‌ها و فرهنگ‌های عمومی و موضوعی تألیف شده به زبان فارسی درشبه قاره
- تاریخچه پژوهشهای فارسی برون مرز (شبه قاره، اروپا و عثمانی)
- شناسایی و معرفی گنجینه‌های نسخ خطی فارسی در ایران
- شناسایی و معرفی گنجینه‌های نسخ خطی فارسی در سایر کشورها
- بازتاب اندیشه‌ها و مفاهیم فلسفی، عرفانی و انسانی در متون فارسی شبه قاره
- نسخه‌شناسی و معرفی روشهای علمی تصحیح و تحشیۀ متون فارسی
- نقد و بررسی دواوین، تذکره‌ها و سایر متون فارسی تصحیح شده در سه دهه اخیر
- معرفی و بررسی وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشکده‌ها و دپارتمان‌های فارسی کشورهایدیگر
- معرفی و بررسی اسناد و مکاتبات مربوط به زبان و ادبیات فارسی به زبانهای دیگر
- جایگاه زبان فارسی و مطالعات فارسی در جهان معاصر(شبه قاره هند و پاکستان، آسیای میانه، اروپا وآمریکا)
- معرفی و نقد ترجمه‌های موفق آثار فارسی به زبانهای دیگر
- تحلیل و بازنگری در روش‌های جهانی‌سازی میراث عظیم فارسی
- جلوه‌های حضور مفردات و مرکبات زبان فارسی در زبانهای دیگر


آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 1396/6/15
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 1396/6/31
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1396/8/15
اعلام نتایج داوری نهایی مقالات: 1396/8/30


گفتنی است مقالات برگزیده در کتاب «یادمان پنجمین عرس بین المللی بیدل دهلوی» چاپ و منتشر خواهد شد.
همچنین شیوه نامه نگارش مقالات در سایت بنیاد بیدل، اعلام شده است.
علاقه‌مندان به شرکت در این کنگره می‌توانند مقالات خود را به دبیرخانه دائمی «عرس بیدل دهلوی» به آدرس ایمیل info@bonyadbidel.ir ارسال کنند.

آدرس دبیرخانه عرس: تهران، خیابان مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان اردلان، شماره 25، بنیاد بیدل دهلوی

 

Related

Share

Post a Comment