اخبار

 فراخوان پنجمین کنگره بین المللی عرس بیدل

فراخوان پنجمین کنگره بین المللی عرس بیدل

  • 8/13/2017 7:45:00 AM
  عرس بین المللی بیدل دهلوی «میعاد همدلی و هم‌افزایی استادان و خادمان ایرانی و غیر ایرانی زبان و ادب فارسی است که نقد گرامی عمر و ودیعۀ خداداد استعداد را وقف بازشناسی، معرفی و احیای میراث جهانگیر فارسی کرده، نویافته‌های ارجمند خویش را در این مجلس محتشم به محکّ نقد...
Read More

امضاي قرارداد همكاري ميان "بنياد بیدل دهلوی" و "انستيتو غالب " در هند .

  • 7/29/2017 7:50:00 AM
امضاي قرارداد همكاري ميان "بنياد بیدل دهلوی"  و "انستيتو غالب " در هند . به گزارش روابط عمومی بنیاد بیدل انتشار آثار و انجام پژوهشهای مشترک در حوزه ی زبان و ادبیات فارسی ، انتشار کتاب های مشترک ، نمونه هایی از آثار فارسی دیروز و امروز ادبیات فارسی، برگزاری همایش...
Read More