تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات پنجمین عرس بین المللی بیدل دهلوی تا تاریخ 31 شهریور ماه 1396. لازم به تاکید است که مهلت فوق تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.

 ارسال چکیده مقالات به دبیرخانۀ کنگره به آدرس ایمیل info@bonyadbidel.ir.      

 • 4-2
 • 4-3
 • 4-6
 • 4-5
 • 4-10
 • 4-12
 • 4-11
 • 4-14
 • 4-16
 • 4-17
 • 14-9
 • 4-19
 • کتاب عرس اول تا سوم و چهارم
چهارمین عرس بیدل
New Page 4

پروفسور عبدالنبی ستارزاده - تاجیکستان

ادامه مطلب

دکتر اصغر دادبه 

ادامه مطلب

بیدل خوانی استاد شریف غزل - افغانستان 

ادامه مطلب

پروفسور آنا ونزان - ایتالیا

ادامه مطلب

 • شاعر آیینه ها-جهان بیدل
 • گزیده غزلیات -دیوان بیدل
مقالات عرس های پیشین